Tilskudd

Vedtaksdato 15.07.2020 Vår ref.  2020/2897, Agros 125807

Nytt vedtak – Tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær

Sakens bakgrunn

Vi viser til søknad om omdisponering av innvilget tilskudd til genressurstiltak i 2020.

Landbruksdirektoratet innvilgede i vedtak datert 6. april 2020 142 400 kroner til organisasjonen Norsk Bufe, hvorav 50 000 kroner i driftstilskudd, 71 200 kroner til en utstilling av bevaringsverdige husdyr på Bygdøy Kongsgård og 21 200 kroner til en informasjonsstand på Dyrskun i Seljord.

I vedtaksbrevet ba Landbruksdirektoratet om tilbakemelding innen 10. juni 2020 om situasjonen med koronaviruset skulle komme å påvirke gjennomføringen av tiltakene.

Norsk Bufe har sendt tilbakemelding om at både utstillingen med bevaringsverdige husdyr på Bygdøy Kongsgård og Dyrskun i Seljord er avlyst som følge av situasjonen med koronaviruset, og har derfor søkt om omdisponering av deler av tilskuddet. Norsk Bufe søker om å omdisponere tilskuddet på 71 200 kroner til utstillingen på Bygdø Kongsgård og tilskuddet på 21 200 kroner til en informasjonsstand på Dyrskun i Seljord, dvs. totalt inntil 92 400 kroner. Driften av organisasjonen opprettholdes.

Norsk Bufe har behov for en ny hjemmeside. Målet er å få på plass en ny, oppdatert og velfungerende hjemmeside for å nå ut med informasjon knyttet til de gamle norske storferasene. Norsk Bufe ønsker å omdisponere 21 250 kroner (26 650 kroner ¿ 5 400 kroner) av det tidligere innvilgede tilskuddet til en ny hjemmeside.

Den andre aktiviteten som Norsk Bufe ønsker å gjennomføre er en vandreutstilling/kåring av de bevaringsverdige landrasene i Rogaland. Det er et pilotprosjekt hvor man har mulighet å kåre dyr på gårdene. En målsetting med prosjektet er å rekruttere gode avlsdyr. Norsk Bufe ønsker å omdisponere 23 440 kroner (29 300 kroner ¿ 20 prosent egeninnsats) til vandreutstillingen.

Norsk genressurssenter har et stort fotoarkiv med bilder av de gamle norske husdyrrasene. Flere av bildene er fra registreringsaksjoner på 1980-tallet da man registrerte de gjenværende dyrene av de gamle norske husdyrrasene. Arkivet består av lysbilder og papirbilder og er ifølge Norsk Bufe uoversiktlig, dårlig merket og dårlig oppbevart. Norsk Bufe ser det derfor som svært viktig at denne informasjonen digitaliseres, og ønsker å omdisponere tilskudd til dette prosjektet. Budsjettet for tiltaket er på 71 460 kroner, hvilket blir 57 168 kroner etter 20 prosent reduksjon for egeninnsats.

Siden kostnadene for de tre prosjektene til sammen blir mer enn 92 400 kroner har Norsk Bufe oppgitt at det er de to første aktivitetene man ønsker å prioritere.

Vedtak

Landbruksdirektoratet vurderer alle de tre prosjektene som gode tiltak som alle støtter opp om formålet med tilskuddsordningen, og godkjenner en omdisponering av inntil 92 400 kroner til inntil 21 250 kroner til ny hjemmeside, inntil 23 440 kroner til vandreutstilling og inntil 47 710 kroner til digitalisering av bildearkivet.

Fristen for gjennomføring og rapportering for prosjektene er uforandret, dvs. 1 desember 2020.

Rapportering og utbetaling

Utbetaling av tilskudd skjer etter skriftlig anmodning. Tilskuddsmottaker skal sende sluttrapport og regnskap som beskriver bruken av tilskuddet, til Landbruksdirektoratet innenfor fristen. Skjema for rapporteringen finnes på Landbruksdirektoratets nettsider.

Tildelt tilskudd inkluderer eventuell merverdiavgift. Det vil si at merverdiavgift ikke kan legges til rammen for tilskuddet.

Landbruksdirektoratet kan utbetale inntil 75 prosent av tilskuddet underveis i prosjektperioden på anmodning fra prosjekteieren. Landbruksdirektoratet utbetaler tilskudd basert på rapport om arbeidet følger fremdriftsplanen samt prosjektregnskap som viser budsjett og faktiske inntekter og utgifter. Landbruksdirektoratet vil holde tilbake minst 25 prosent av tilskuddet inntil prosjektet er fullført og sluttrapport og sluttregnskap er godkjent.

I tillegg skal tilskuddsmottaker innen samme frist rapportere til Norsk genressurssenter om status for arbeidet i henhold til samarbeidsavtalen mellom partene. Skjemaet som skal brukes for rapportering til Norsk genressurssenter får dere tilsendt ved henvendelse til Genressurssenteret.

Vilkår

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med søknaden og føringene som er gitt i dette brevet.

Tilskuddsmottaker skal så snart som mulig melde fra til Landbruksdirektoratet om forsinkelser eller endringer som har betydning for tiltakets økonomi eller måloppnåelse. Tilskuddsmottaker skal redegjøre for og begrunne endringer, og eventuelt legge frem en oppdatert beskrivelse og budsjett. Landbruksdirektoratet skal godkjenne endringene. Dersom tilskuddsmottaker avbryter aktiviteten eller ikke gjennomfører etter planen, kan Landbruksdirektoratet trekke tilbake hele eller deler av tilskuddet. Landbruksdirektoratet kan også kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt dersom det avdekkes forhold som er i strid med forskriften eller tilskuddet ikke har blitt brukt i samsvar med forutsetningene. Landbruksdirektoratet ber om å holdes informert underveis om sentrale informasjonstiltak og aktiviteter. Det er en forutsetning at resultater fra tiltaket er tilgjengelig for relevante miljøer og målgrupper, og at Landbruksdirektoratet står fritt til å formidle disse. I omtaler av tiltaket skal det opplyses om at det gjennomføres med støtte fra Landbruksdirektoratet. For øvrige vilkår og mer informasjon vises til forskriften. Vi gjør oppmerksom på at tiltak som faller inn under tilskuddsordningen kan kreve innhenting av tillatelser etter annet regelverk. Det er tilskuddsmottakers ansvar å innhente eventuelle nødvendige tillatelser. Klageadgang Dere kan klage på dette vedtaket til Landbruks- og matdepartementet. Send klagen til  Landbruksdirektoratet.

Vi vil sende saken videre til Landbruks- og matdepartementet dersom vi ikke omgjør vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at dere mottok dette brevet , jf. forvaltningsloven § 29.

Dere kan også be om å få se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 og § 19.

Saksbehandlet av: Ingela Mohlin

Godkjent av: Kai Terje Dretvik