Utstilling av alle de beavringsverdige husdyrrasene på Bygdø Kongsgård 17. august 2019

Fjordhoppa Svingens Lykke med føllet Svinngens Sølje, eier Hege Næss

SLUTTRAPPORT

UTSTILLING FOR ALLE

BEVARINGSVERDIGE NORSKE HUSDYRRASER

 

 

Utstilling av alle de beavringsverdige husdyrrasene på Bygdø Kongsgård 17. august 2019

 

BAKGRUNN/BESKRIVELSE

Vi har tidligere hatt utstilling av alle de bevaringsverdige ku-rasene på Bygdø, med stor suksess. Dette var i et eksisterende høstarrangement på gården som hvert år tiltrakk seg mellom 1500 – 1800 besøkende, et arrangement som nå er flyttet til det oppstartede Gartneriet hvor det ikke er tilpasset husdyrutstilling på den samme måten.

 

Det hadde gitt enormt utbytte å kunne stille ut på Kuslippdagen , Bygdø Kongsgård sitt største enkeltarrangement gjennom året den første søndagen i mai med mellom 5000 – 6000 pulikummere, men denne dagen er for hektisk til at den kan romme mer.

 

Derfor har det måtttet ta tid å bygge opp et slikt frittstående arrangement som utstillingen har blitt, og vi føler etter to år (mai 2018 og august 2019) at vi er godt på vei.

 

Vi vil takke for verdifull støtte til dette fra Landbruksdirektoratet og Genressurssenteret for bidrag til at vi kan lykkes og også videreutvikle oss og antallet individer av de bevaringsverdige husdyrrasene.

 

 

Kriterier til en nasjonal husdyrrase

 

En bevaringsverdig husdyrrase er en nasjonal rase med en truet eller kritisk truet populasjonsstørrelse. Kriteriene er utarbeidet av Norsk genressurssenter i samarbeid med Genressursutvalget for husdyr

 

-          Rasen skal ha blitt importert til eller etablert i Norge før 1950.

-          Rasen skal ikke ha hatt vesentlig innkrysning av importert avlsmaterialet eller importen skal ha foregått i tråd med norske avlsmål.

-          Rasen skal ha eller ha hatt næringsmessig og kulturhistorisk betydning.

 

Hittil har det ikke vært mulig å komme å se, og få presentert, alle de bevaringsverdige husdyrrasene på et sted før vi startet dette arrangementet i fjor. De som ikke stilte med levende dyr fikk også anledning til å presentere sin rase ved plakater og annet informasjonsmateriell.

 

MÅL for prosjektet er å skape blest om de bevaringsverdige norske rasene og synliggjøre det viktige arbeidet som eierne av disse dyra gjør. Vi ser også at det fungerer særs godt som et bransjetreff.

MÅLGRUPPE for prosjektet er både eierne av disse rasene og publikum.

For eierne er det viktig å skape et godt miljø blant disse og vise at det er et verdifullt bevaringsarbeid de er med på.

Overfor publikum er det viktig å vise fram de norske rasene og synliggjøre viktigheten av genetisk mangfold.

 

FORBEREDENDE ARBEID

Vi hadde kontakt med alle lagene tidlig på vårparten. Flytting av arrangementet til medio august ga oss bedre tid til planlegging.

Formidlingsansvarlig Mari Bjørnsrud-Gabrielsen ved Bygdø Kongsgård har vært prosjektansvarlig og hatt ansvaret for kontakt med mulige utstillere. Hun fikk positiv tilbakemelding fra alle, selv om ikke alle hadde anledning til å komme. De fleste lagene jobbet intenst for å finne aktuelle utstillere med dyr. Samarbeidet har fungert bra mellom utstillere og arrangører.

Det var i hele perioden løpende kontakt mellom PL Hilde Riis og PA Mari Bjørnsrud-Gabrielsen og samarbeidet fungerte godt.

 

 

LITT OM DE ULIKE HUSDYRRASENE

SAU/GEIT

Vi hadde dialog med tre saueraselag, GNS, Dalasau og Grå trønder og Norsk kystgeit. Grå trønder ble presentert på utstillingen med informasjonsmateriell. GNS (gammelnorsk spelsau) uteble i siste liten men vi har fått kontaktinformasjon som gjøre at vi håper å ha dem med neste år. Bygdø Kongsgård hadde søye med lam gammelnorsk spelsau til framvisning.

Vi hadde kontakt med kystgeitlaget ved formann men det ble ikke mulig for dem å stille med personell/materiell/dyr inneværende år.

 

 

BRUNBIE

I år hadde brunbielaget med levende bier i ei ramme med glass slik at det ikke var fare for stikk eller flukt. Lederen i Norsk Brunbielag Tor Erik Rødsdalen holdt interessant innlegg om lynnet på disse biene. Det er ei fredeligere bie og av denne grunn var flere interessert i å starte med denne bietypen. Publikum kunne også få smaksprøver av den ferskeste honning.

 

TRØNDERKANIN

Disse var tilstede med levede dyr og var en populær stand for de minste. Leder i laget for trønderkanin Odd Magne Løseth hadde kommet helt fra Orkanger for å stille med dyr og hadde interessant innlegg om trønderkaninens farge og om hvite avtegn/ andre farger på dyret. Ei av ungene han hadde med hadde bliss i ansiktet. Han refererte også til godt samarbeid med Norsk Genressurssenter. Bygdø Kongsgård har også trønderkaniner og rasens betydning som mat og skinnprodusent blir fremhevet.

 

FJØRFE

Bygdø kongsgård har gått til innkjøp av en flokk jærhøns, 9 høner med hane fra Hvam genbanken som publikum fikk se. Det var kontakt med leder i norsk rasefjærfeforbund men de hadde ingen som kunne komme og presentere rasen på selve utstillingen i år.

Det var tilbud om å få stille ut smålensgås, men ingen til å fortelle om rasen. Vi hadde heller ikke et egnet sted å stille ut disse da vi måtte benytte hestebokser og det sto en sjuk hest inne i motsatt ende av arrangementet som var redd og utilpass for både kuer og annet som dukket opp i stallen denne dagen.

 

HEST

Det var god kontakt med Norsk Hestesenter som gjorde det de kunne for at alle raser skulle stille.

Vi spør utstillere om de kan komme med føll/ kalv/ valper etc for å vise den oppvoksende slekta og det var like før det også blei nordlandshoppe med føll på arrangementet samt ponniridning med nordlandshest. Dette glapp i siste liten.

Norsk Fjordhest og Dølahest var tilstede. De stilte både med hopper med føll og kjørehester. Vi hadde dressurkjøring med vogn ved Heidi Tønnesen og Svarten fra KØBB samt gratis publikumskjøring med to-spann til Oscarshall ved Lene Kragh, Alna Ridesenter. Dette var populære aktiviteter.Anlegget på stallen har vært mest egnet for tre hesteraser, men til neste år vil vi utvide og også ha kaldblodstraveren med. 

  

Vi ser at utstillere som kommer gjør stas på dyrene, velgredde og nybørstede er de flotte representanter for sine respektive raser. Eiere og utstillere er positive og interesserte i publikum som dukker opp puljevis for å lære mer om og gjerne komme i nærkontakt med dyrene der det er mulig.

 

 

HUND

 

I år var det ny rekord på til sammen 16 hunder hvorav tre hvalper, noe som er populært blant alle og særlig de yngste publikummerne.

Her var noe av innholdet i de ulike presentasjonene at det ikke er mangel på hunder, men på interesserte kjøpere.

Det er mye entusiasme i denne gruppen og de ønsker neste år å få anledning til eksteriørbedømmelse på dyrene sine også.

 

De bevaringsverdige hunderasene var representert med unntak av grå og svart elghund og dunker som måtte trekke seg helt på tampen.

Tilbakemelding her lyder på at det er mange arrangement nærmest parallelt og folk blir tvunget til å velge litt hvor de vil sette inn støtet.

Gledelig er det da for oss at en av de andre hunderasene prioriterer oss fremfor villmarksmessa.

At arrangementet vårt går over en dag og at en møter en annen type publikum enn ellers er argumenter for å støtte og delta på denne utstillinga til fordel for andre.   

 

KUER

Alle raselagene var kontaktet tidlig og visste om datoen, særlig fordi deres lag, Norsk Bufe, er medarrangør. Gledelig i år var at 4 av de 6 bevaringsverdige rasene var representert, hvorav 3 med kalv. Telemarksfe, Vestlandsk fjordfe, Østlandsk rødkolle og STN var tilstede. Eierne av STN hadde lest om arrangementet på facebook og meldte seg derfor på. De hadde også med seg en hygenhund. Det viser seg at flere som allerede driver med ei bevaringsverdig rase gjerne har flere.

 

I år var kuene plassert i stallbokser i besøkstunet. Dette fungerte godt særlig fordi det regnet kraftig denne dagen. Dømmingen var vellykket og vil bli videreført neste år.

De fleste andre var også plassert under tak og hele arrangementet framstod som godt samlet.

 

 

Med 4 voksne kuer av ulik rase hadde vi gleden av dommer Odd Roar Stenby sin kompetanse på eksteriørbedømming av ku. Han fortalte om prinsippene med dømming av storfe og hva det blir lagt vekt på. Han dømte deretter de kuene som var tilstede, til glede for eierne og interesserte publikum. Her måtte det høyttalere til pga mange interesserte, og en i publikum uttrykte seinere at det var den mest interessante biten av hele utstillingen. Gledelig!

 

 

 

RESULTAT EKSTERIØRBEDØMMING:

Telemarksku – eier Hilde Riis: – tilsvarende 3.premie
Ei lita, rasetypisk ku av meget god type med gode bein, lite jur med passe store spener (kua var avsint
Kropp og bein 9
Jur og spener 2

Vestlandsk Fjordfe med kalv – eier Hilde Riis – tilsvarende 2.premie
Ei lita, rasetypisk ku, noe høg halerot, gode bein, sekkejur med passe store spener
Kropp og bein 8
Jur og spener 3,0

 

Sidet Trønder Nordlandsfe – eier Stine Johansen Bekkholt
Meget flott representant for rasen. Litt høg halerot, godt festet bollejur med passe store spener.
Kropp og bein 9
Jur og spener 4,5

Østlandsk Rødkolle – eier Bygdø Kongsgård
Ungku med gode bein og kropp. Godt festet bollejur med passe store spener
Kropp og bein 9
Spener og jur 4

 

GENRESSURSSENTERET

Vi hadde god kontakt med Genressurssenteret på forhånd. Av ulike årsaker hadde de ikke anledning til å delta i år, men vi håper å se dem neste år.

FORMIDLINGSAKTIVITET

-          Kontakt med alle raselagene, på ulike nivåer, på forhånd og i etterkant.

-          God formidling til publikum gjennom pressemelding og informasjon på facebook og hjemmesider. Utdeling av flyers.

-          Vi, og de ulike lagene, delte ut informasjonsbrosjyrer på utstillingsdagen.

-          Demonstrasjon av bruksområder for hest (dressurkjøring).

-          Framvisning av hundene og hvert lag fortalte om rasen.

-          Framvisning av kanin og fortalte om rasen

-          Skilt, plakater og rollups.

-          De enkelte raselagene informerte via høyttaleranlegg.

-          Per Olaf Lundteigen åpnet hele arrangementet og snakket varmt om denne typen utstilling.

-          Norsk folkemuseums folkedansgruppe underholdt med tradisjonell folkedans. Dette var populært og skapte god stemning samt genererte flere besøkende.

 

 

SMITTEVERN

Bygdø Kongsgård er en besøksgård og har derfor gode rutiner for samspillet mellom besøkende og husdyr når det gjelder smitte-hensyn.

Vi hadde på forhånd vært i kontakt med Mattilsynet og informert om at utstillingen skulle finne sted.

I tillegg hadde vi satt som krav at

-          Hest og ku skulle ha helseattest/pass

-          Kuer skulle kun komme fra grønne besetninger

-          Avventer å stille småfe fra andre besetninger til vi blir gitt klarsignal på at dette er gjennomførbart.

MÅLOPPNÅELSE:

MÅLET for prosjektet var å skape blest om de bevaringsverdige norske rasene og synliggjøre det viktige arbeidet som eierne av disse dyra gjør.

MÅLGRUPPE for prosjektet var både eierne av disse rasene og publikum.

Vi synes måloppnåelsen var god. Rasene ble godt presentert både ved informasjonsmateriell og ved ulike demonstrasjoner.

Deltakerne satte stor pris på å bli invitert til et slikt arrangement. Dyra ble presentert på en god måte for publikum.

 

 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER VED EN EVENTUELL NESTE GANG:

-          Jobbe for å få med levende dyr av alle feraser. Det har vært en positiv utvikling fra i fjor med gode dyr som blir stilt.

-          Eksteriørbedømming på hest samt tilby leieridning. I år hadde vi kjøring med publikum noe som traff besøkende i ale aldre og var en fin besteforeldre-barn aktivitet.

-          Eksteriørbedømming på hund, har allerede fått navn på mulig dommer.

-          Bedømming av ku med premiering ble gjennomført og skal videreføres. Neste år leie de kuene dette er mulig med ute i knøttebanen bak stallen.

-          Vurdere mulighet for salgsboder med produkter/ smakebiter av produkter fra de utstilte dyra/ sesongens grønnsaker etc.

-          Lage informasjonsplakater om hver rase som vi kan bruke fra år til år.

-          Ha et bord med forskjellige blader og tidsskrifter.

-          Bygdø Kongsgård har allerede en informasjonslinje mot publikum som vi kan bruke bedre.

-          Pressemelding må sendes ut tidligere til aviser og aktuelle fagblad (Bondebladet utkommer ukentlig og rakk ikke prioritere men fikk ettersendt materiale og skal kjøre en sistesidereportasje samt reklamere med dato for neste år om vi får fornyet tillit: 15.august).

-          Vurdere å invitere naturbruksskoler/andre faggrupper.

-          Få med representanter også fra de lagene/rasene som ikke kan stille med levende dyr slik at de kan presentere rasen på en mer optimal måte

-          Genressurssenteret bør ha egen stand, men ikke enkelt å stille på helg

-          Vurdere å ha en til i arbeidsgruppa for bedre fordeling av oppgaver, gjerne med fokus på produkter til salg/smaksprøver

 

OPPSUMMERING

Dette ble en positiv, morsom og givende dag. Vi har fått gode tilbakemeldinger, utstillere vil komme igjen og det er allerede nye føll på gang.

Vi har veldig god erfaring med å flytte utstillingen fra mai til august. Det er en kjemperessurs å kunne bruke fasilitetene i stallen samt for utstillerne å kunne trekke inn i Båthuset og stå tørt.

Bedre plassering i år, det hele ble mere samlet og kompakt. Bra med en profilert landbruksmann til å foreta åpning og populært med et underholdningsinnslag som også representerer den levende kulturarven.

Mat og drikke til utstillerne er viktig og en trivselsfaktor samt en indikator på hvor mange utstillere som kom. I fjor gikk vi og delte ut resten av maten mens i år ble det tomt og de siste fikk vafler med røre basert på melk fra Bygdø Kongsgård sine økologiske melkekuer.

Dette fungerte også som et slags «fagtreff» mellom utstillerne. Mange har gitt uttrykk for at det er en viktig faktor for å komme.

Det er tidkrevende med kontakten med alle lagene/Rasene. Personer skiftes ut informasjonsflyten er ikke alltid like godt innad i lagene. Vi har imidlertid etter hvert fått en del navn og kontaktpunkter som nå gjør dette arbeidet lettere enn i starten. Ikke minst er det hyggelig å bli tatt på alvor og bli møtt med entusiasme. Det var rett og slett etterspørsel etter livdyr bevaringsverdig storfe på utstillingen, men både Vestlandsk Fjordfe-, STN- og ØR-kalvene skal brukes til rekruttering i egen flokk.

Publikumstallet øker jevnt og trutt uavhengig av vær, og det er gledelig for alle som vet hvor krevende utendørsarrangementer kan være, kanskje særlig for barnefamilier. Vaffelsalget gikk så det grein og store og små var godt kledde for det intense regnet som økte på gjennom dagen.

Vi intensiverer jobben med å få småfe samt representanter fr alle raselaga med til neste år.

Årets arrangement har gitt oss en pekepinn på hva vi gjør som er bra og hva som vil være nyttig til neste år.

Arrangementet er i ferd med å finne sin form, vi håper på fornyet tillit neste år slik at vi kan videreføre dette viktige arbeidet for alle raser.

 

Noresund – Bygdø Kongsgård

Hilde Riis og Mari Bjørnsrud-Gabrielsen