Sluttrapport

SLUTTRAPPORT
UTSTILLING FOR ALLE
BEVARINGSVERDIGE NORSKE HUSDYRRASER
Bygdø kongsgård 26.mai 2018


BAKGRUNN/BESKRIVELSE
Vi har tidligere hatt utstilling av alle de bevaringsverdige ku-rasene på Bygdø, med stor suksess. I fjor fikk vi en «vill idé» om å utvide utstillingen til å gjelde alle de bevaringsverdige norske husdyrrasene. En bevaringsverdig husdyrrase er en nasjonal rase med en truet eller kritisk truet populasjonsstørrelse. Kriteriene er utarbeidet av Norsk genressurssenter i samarbeid med Genressursutvalget for husdyr
Kriterier til en nasjonal husdyrrase
- Rasen skal ha blitt importert til eller etablert i Norge før 1950.
- Rasen skal ikke ha hatt vesentlig innkrysning av importert avlsmaterialet eller importen skal      ha foregått i tråd med norske avlsmål.
- Rasen skal ha eller ha hatt næringsmessig og kulturhistorisk betydning.
Hittil har det ikke vært mulig å komme å se, og få presentert, alle de bevaringsverdige husdyrrasene på et sted. Vi klarte ikke å få med levende dyr fra alle rasene i år. Særlig fordi det er restriksjoner på flytting av noen av dyrene (sau og geit). De dyrene som ikke var der i levende live ble presentert ved plakater og annet informasjonsmateriell.
MÅL for prosjektet er å skape blest om de bevaringsverdige norske rasene og synliggjøre det viktige arbeidet som eierne av disse dyra gjør.
MÅLGRUPPE for prosjektet er både eierne av disse rasene og publikum.
For eierne er det viktig å skape et godt miljø blant disse og vise at det er et verdifullt bevaringsarbeid de er med på.
Overfor publikum er det viktig å vise fram de norske rasene og synliggjøre viktigheten av genetisk mangfold.


FORBEREDENDE ARBEID
Vi hadde kontakt med de fleste lagene tidlig i vinter, men måtte la saken bero inntil vi visste om vi fikk finansiering eller ikke. Svaret på søknaden kom ikke før etter påske (13.april) så det ble svært kort tid fra vi kom ordentlig i gang med planleggingen til utstillingen skulle være (26.mai). Dette er nok hovedårsaken til at vi ikke klarte få med alle raser/dyregrupper.
Formidlingsansvarlig Mari Bjørnsrud-Gabrielsen ved Bygdø Kongsgård har vært prosjektleder og hatt ansvaret for kontakt med de ulike lagene. Hun fikk positiv tilbakemelding fra alle, selv om ikke alle hadde anledning til å komme. I enkelte lag/miljøer tok det tid før hun fikk kontakt med de som ville gjøre det praktiske arbeidet med å komme. Dette har gitt oss nyttig erfaring, og nå har vi en navneliste som vil gjøre det lettere å få kontakt med rette vedkommende en annen gang.
Rigging av stands startet dagen før utstillingen.
Det var i hele perioden løpende kontakt mellom PA Hilde Riis og PL Mari Bjørnsrud-Gabrielsen og samarbeidet fungerte godt.


LITT OM DE ULIKE HUSDYRRASENE


SAU/GEIT:
På grunn av den korte tiden valgte vi å ikke ta inn levende dyr av sau og geit fordi det er mange restriksjoner på flytting av disse og det ville krevd en del ekstraarbeid med søknader. Dette gjorde at disse lagene ikke synes det ble så interessant å komme. Flere sauelag hadde meldt seg for å komme med informasjonsstand, men meldte avbud. Norsk Kystgeit sendte en flott utstilling med store plakater. Vi informerte likevel om de ulike sauerasene da vi hadde appeller.


BRUNE BIER:
Vi hadde ikke levende bier i år, men laget kom med en fin utstilling med plakater og utstyr som de demonstrerte. Det kan bli aktuelt å legge til rette for levende bier seinere.


TRØNDERKANIN
Disse var tilstede med levede dyr og var en populær stand for de minste.


FJØRFE
Vi hadde mulighet for å få med levende jærhøns og smålensgås, men på grunn av den korte tiden ble det ikke tid til å få tak i egnede utstillingsbur.


HEST
Både Norsk Fjordhest, Dølahest og Nordlandshest var tilstede. Den eneste rasen som manglet var Norsk kaldblodstraver. Kontakten med disse ble formidlet gjennom Norsk Hestesenter på Starum og fungerte bra. Vi hadde oppvisning av sprangridning og kjøring med vogn. Dette var populære aktiviteter.
Vurdere flere aktiviteter neste gang:
Tilby kjøring i vogn
Tilby ridning
La de ta betalt og la inntektene gå til lagene?


HUNDER
Alle de bevaringsverdige hunderasene var representert unntatt svart elghund. Oppslutningen fra disse lagene var svært god og de var veldig fornøyd med å få bli med på en slik utstilling. Bør vurdere ulike aktiviteter neste gang:
Demonstrasjon av dressur, sporing. Kanskje vise filmsnutter.


KUER
Alle raselagene var kontaktet tidlig og visste om datoen, særlig fordi deres lag, Norsk Bufe, var medarrangør. Det viste seg imidlertid svært vanskelig å få med alle rasene. Delvis skyltes det kravet om at kun kyr fra grønne besetninger kunne stille. Det er store avstander mellom disse besetningene og når de nærmeste er røde blir det mer organisering. Den korte fristen fra arrangementet ble endelig bestemt, sammen med at det var en travel tid med våronn, var nok medvirkende årsaker til den dårlige oppslutningen.
Vi hadde planlagt bedømming av kyr, men dette ble droppet da det ble så få. Tre av seks raser var tilstede: Østlandsk rødkolle, Sidet trønderfe og Nordlandsfe og Telemarksfe. Norsk Bufe hadde en stand med mye informasjonsmateriell.
Vi fikk en del innspill på at dyra var litt for mye spredt. Særlig kuene var langt unna de andre. Dette ville vært annerledes hadde alle kurasene vært representert. Da hadde vi trengt plassen blant annet til bedømming. Vi vil likevel vurdere en tettere plassering seinere.


GENRESSURSSENTERET
Vi hadde god kontakt med Genressurssenteret på forhånd. De er for tiden kun en person som jobber med husdyr, Nina Sæther, og hun hadde dessverre ikke anledning til å komme på utstillingsdagen da hun var opptatt med et annet arrangement i Rogaland. Vi fikk plakater og brosjyrer for kurasene fra dem, men savner at de burde hatt informasjonsmateriell også om de andre husdyrrasene.


FORMIDLINGSAKTIVITET
- Kontakt med alle raselagene, på ulike nivåer, på forhånd og i etterkant.
- God formidling til publikum gjennom annonse i Aftenposten, pressemelding og informasjon på facebook og hjemmesider.
- Vi, og de ulike lagene, delte ut informasjonsbrosjyrer på utstillingsdagen.
- Demonstrasjon av bruksområder for hest (dressurkjøring og sprangridning).
- Skilt, plakater og rollups. Blant annet vandreutstilling for Norsk kystgeit.
- Vi hadde appeller i løpet av dagen, der vi som arrangører og de enkelte raselagene informerte via bærbar høyttaler.
-
SMITTEVERN
Bygdø kongsgård er en besøksgård og har derfor gode rutiner for samspillet mellom besøkende og husdyr når det gjelder smitte-hensyn.
Vi hadde på forhånd vært i kontakt med Merete Hofshagen på Veterinærinstituttet. Vi fikk sendt over linker til nødvendig informasjon:


Hei,
Jeg oversender linker til Veterinærinstituttets nettsider som beskriver smittebeskyttelse i besøksgårder. Det er den første adressen som er viktigst for dere. På disse infosidene står det beskrevet det dere har behov for. Det er en del tekst, men det skal være lettlest og forståelig. Noen henvisninger i dokumentet stemmer ikke lenger. Men det har ingen betydning for dere.
Har dere spørsmål så er det bare å ta kontakt.
https://www.vetinst.no/fagomrader/zoonoser/besksgaarder-informasjon-til-arrangorer
https://www.vetinst.no/fagomrader/zoonoser/besksgrder-sykdommer-som-kan-smitte-til-grdens-egne-dyr
https://www.vetinst.no/fagomrader/zoonoser/besksgaarder-sykdommer-som-kan-smitte-fra-dyr-til-besokende
Lykke til med arrangementet!


Vennlig hilsen
Ståle Sviland
Seksjonsleder
Seksjon 122 –Husdyr, vilt og velferd
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo
T 23 21 63 82 |m 906 41 698
stale.sviland@vetinst.no | www.vetinst.no


I tillegg hadde vi satt som krav at
- Alle dyr skulle ha helseattest
- Kuer skulle kun komme fra grønne besetninger


MÅLOPPNÅELSE:
MÅLET for prosjektet var å skape blest om de bevaringsverdige norske rasene og synliggjøre det viktige arbeidet som eierne av disse dyra gjør.
MÅLGRUPPE for prosjektet var både eierne av disse rasene og publikum.
Vi synes måloppnåelsen var god. Rasene ble godt presentert både ved informasjonsmateriell og ved ulike demonstrasjoner.
Deltakerne satte stor pris på å bli invitert til et slikt arrangement. Dyra ble presentert på en god måte for publikum.


FORSLAG TIL FORBEDRINGER VED EN EVENTUELL NESTE GANG:
- Ha bedre tid til planlegging. Holde arrangementet i august? Eller samtidig med gartneriets arrangement i september?
- Jobbe for å få med levende sau, geiter, brunbier og fjørfe.
- Norsk genressurssenter bør ha egen stand.
- Ha flere aktiviteter for hest: tilby kjøring og ridning for publikum.
- Flere aktiviteter for hund: dressur, sporing mm
- Bedømming av ku med premiering
- Grilling av elg?
- Ha et lite torg med salgsboder med produkter fra og til, disse dyra.
- Vurdere å få med andre lag som 4H og skogselskapet
- Invitere Ku-boden v/Anne Saglien
- Sørge for utstillingsbur til fjørfe.
- Holde samme appell minst to ganger i løpet av dagen.


OPPSUMMERING
På grunn av kort frist fra søknaden ble innvilget til arrangementet ble gjennomført ble ikke alle de aktuelle husdyrrasene representer. Det var likevel ganske god oppslutning og de som var der var veldig fornøyde og ville gjerne komme igjen.
Dette fungerte også som et slags «fagtreff» mellom utstillerne.
Arbeidet ga verdifull læring om hvem og hvordan vi skal komme i kontakt med de aktuelle deltakerne/lagene.
Dagen for arrangementet var «tropevarm». Noe som nok var årsak til litt lite publikum. De reiste på stranda istedenfor. Dette er utenfor vår kontroll! Dette var også første gang for et slikt arrangement. Det tar gjerne litt tid å få det innarbeidet.
Vi bør prøve å få med levende dyr av alle raser neste gang hvis vi får nødvendige tillatelser.
Viktig med et nært samarbeid med Norsk genressurssenter.
Årets arrangement har gitt oss mye ny kunnskap og erfaringer som vil være nyttig ved en eventuell neste gang.
Både signalene fra deltakerne og konklusjonen fra Bygdø Kongsgård gjør at vi har svært lyst til å prøve dette arrangementet på nytt neste år, men da vurdere flytting til høsten for å få bedre tid til planlegging.

Trønderkanin

Dølahest

Telemarksku