Vedtekter

VEDTEKTER

Vedtatt på årsmøtet 01.02.2003

Revidert på årsmøte 03.02.2008, 16.02.2018 og 08.03.2019

 

 

§ 1. LAGET

Norsk Bufe er eit samarbeidsforum for avlslag og interesselag for dei bevaringsverdige norske storferasane. Norsk Bufe skal jobbe for saker av felles interesse for alle laga.

(Aktive medlemmer ved årsmøtet i 2018 er Landslaget for telemarkfe, Laget for vestlandsk fjordfe, Laget for vestlandsk raudkolle, Dølafelaget, Laget for østlandsk rødkolle og Jarlsbergfelaget.)

 

§ 2. ÅRSMØTET

Årsmøtet er Norsk Bufe sitt høgste organ. Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av februar. Kvart avls- og raselag har rett til å møte med inntil to representantar med stemmerett ved personleg frammøte. Berre utsendingane har stemmerett på årsmøtet.

Siste års styre skal møte på årsmøtet sjølv om medlemmane ikkje lenger måtte vera utsendingar for sine respektive lag. Møtet er opent for observatørar utan stemmerett.

Årsmøtet skal kallast inn med minst tre vekers varsel og det kan berre gjerast vedtak i saker som er nemnde i innkallinga.

Saker til årsmøtet må vere Norsk Bufe i hende seinast fire veker før årsmøtet.

Det kan ikkje gjerast vedtak som grip inn i medlemslaga sine eigne disposisjonar.

Årsmøtet skal handsame:

  1. Innkallinga
  2. Val av ordstyrar og skrivar
  3. Årsmelding
  4. Revidert rekneskap
  5. Budsjett, med kontingent pr. medlem i laga rekna ut frå medlemstalet 31.12.
  6. Arbeidsplan
  7. Innkomne saker
  8. Val av styre

Norsk Bufe leiast av eit styre på 4 medlemmer. Medlemmane i styret blir valde for to år av gongen slik at to er på val kvart år. Leiar og nestleiar blir valde av årsmøtet kvart år. Styret konstituerer sjølv kasserar og sekretær blant de to siste medlemmane. I tillegg til styret skal det utnemnast eit varamedlem til styret samt ein revisor.

  

§ 3. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Om minst 2/3 av lagets medlemmer krev det skal det haldast ekstraordinært årsmøte. Dette skal kallast inn med minst tre vekers varsel, og berre saker som er nemnde i innkallinga kan handsamast.

 

§4. ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av vedtektene krev minst 2/3 fleirtal i årsmøtet.

 

§ 5. NEDLEGGING

Eventuell nedlegging av Norsk Bufe krev minst 2/3 fleirtal i årsmøtet. Midlar/gjeld som laget måtte ha, skal fordelast på laga etter medlemstal.